Všeobecné obchodní podmínky

 

 
Tyto Všeobecdné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi firmou JAWASoučástky, Michal Wojnar, Česká 92,66431, IČ: 04719671 a obchodními partnery využívající nákupu zboží na eShopu www.jawasoucastky.cz.  VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou.


Objednání

Za elektronickou formu objednávky považujeme použití elektronické objednávky v elektronickém objednávkovém systému (eShop). K vytvoření elektronické objednávky se není třeba registrovat. V případě, že kupující vyplní přihlašovací údaje má možnost se přihlásit do administračního rozhraní, kde může sledovat postup vyřizování objednávky a prohlížet jednotlivé doklady. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými subjekty (třetími osobami) a odpovídá za jeho zneužití a za škodu vzniklou prodávajícímu zneužitím identifikačního jména a hesla. Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou a to dnem jejího odeslání .

Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán. 

Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému potvrzení objednávky o evidenci svého požadavku v němž potvrzuje prodávající kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, způsob platby a způsob dopravy.

Platební a cenové podmínky

Aktuální platné ceny jsou uvedeny u každého zboží na eShopu. Prodávající může v případě zboží, které není skladem změnit termín dodání. O změně termínu dodání je kupující včas informován a to stejným způsobem, jako bylo zboží objednáno. V případě, že prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny  je toto považováno mezi stranami této smlouvy jako závazná výzva k zaplacení převodem.

Nejsme plátci DPH. Číslo účtu pro platby předem: 115-3315190287/0100Účet je vedený u Komerční banky.

Dodací podmínky

Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, jedná se o zaslání zboží přepravní službou - dopravu na místo určené kupujícím a tímto se zavazuje uhradit příslušné dopravní a manipulační náklady.

Náklady na dopravu zásilky od prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak. Toto dopravné je přefakturováno současně se zbožím.

Záruka na jakost se poskytuje po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky, nestanoví-li dodací list jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

Kupující je povinen, po zjištění vady a odsouhlasení prodávajícím, dopravit reklamované zboží v původním obalu s kopií dokladu o koupi na doručovací adresu prodávajícího: Michal Wojnar, JAWAsoučástky, Česká 92, pošta Lelekovice 664 31.

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace (tj. převzetí zboží prodejcem k reklamačnímu řízení) až do doby, kdy prodávající oznámí kupujícímu ukončení reklamačního řízení, je kupující povinen věc převzít. Právo uplatnit v záruční době vady zboží nemůže kupující postoupit další osobě.

Oprávněnost reklamace posuzuje a způsob odstranění vady určuje prodávající.

Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, hradí kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem.

Spory vzniklé ze smlouvy se budou řešit vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Spory, které nebudou vyřešeny smírnou cestou budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/94 SB.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu dle zákona na ochranu osobních údajů neposkytne žádné osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že kupující využívá elektronický objednávkový systém prodávajícího (e-shop), je kupující odpovědný za aktualizaci všech povolených údajů vedených v e-shopu. Dále kupující nese veškerá rizika spojená se zneužitím zadaných vstupních kódů do e-shopu.

Závěrečná ustanovení

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy si  JAWASoučástky.cz  vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit.  Tato změna a její účinnost bude zveřejněna na webových stránkách www.jawasoucastky.cz  „Obchodní podmínky“, a z tohoto důvodu je kupující povinen kontrolovat pravidelně webové stránky firmy.